גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה והצעה פרטית מהותית

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנס ביום א', 28 באוגוסט 2022, בשעה 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה – מיתר | עורכי דין בדרך אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן. למידע נוסף בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' 24 ביולי 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-077727) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) דיון בדו"חות כספיים ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2021; (2) מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) וקביעת שכרם; (4) אישור הארכת כהונתה של גב' שושי איזנברג הרץ כדירקטורית חיצונית בחברה; (5) אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלי יורש כיו"ר דירקטוריון החברה; (6) אישור תנאי כהונתו תנאי כהונתו והעסקתו של מר אמיתי וייס כמנכ"ל החברה; (7) אישור מענק מיוחד במניות החברה למר יורם באומן ולמר עמיחי חדד; (8) אישור הקצאת אופציות לדירקטורים המכהנים בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים.

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום א' 31 ביולי 2022. 

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

                     

                                                                                                                                               גיקס אינטרנט בע"מ                                                                                   

Company presentation

 
The essence of engagement is great, tailor made content.