גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה תתכנסביום ה', 7 באוקטובר 2021, בשעה 15:00 באמצעות שיחת וידאו קונפרנס במערכת ה-'Zoom'. לקבלת קוד גישה יש לפנות למייל של מר עמיחי חדד This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.בצירוף העתק ת"ז או תעודת התאגדות או אמצעי זיהוי אחר, להנחת דעתה של החברה ובצירוף אישור בעלות למועד הקובע. למידע נוסף בדבר לינק למערכת ה-'Zoom', ההחלטות שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום א' ה- 2 בספטמבר 2021(מס' אסמכתא: 2021-01-143955) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il(להלן: "דוח זימון האסיפה").

על סדר יומה של האסיפה הנושאים הבאים: (1) אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי משרה.; (2) אישור הענקת כתב פטור ושיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה.;

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביוםב' ה- 9 בספטמבר 2021.

בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                               גיקס אינטרנט בע"מ                                                                                    

Company presentation

 
The essence of engagement is great, tailor made content.