גיקס אינטרנט בע"מ ("החברה")

מודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
 
ניתנת בזה הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת של החברה תתכנס ביום 17 בפברואר 2021, בשעה 12:00 במשרדי עוה"ד של החברה- מיתר עורכי דין, ברחוב אבא הלל 16 (קומה 10), רמת גן או באמצעות אמצעי תקשורת בהנחה וימשיכו לחול המגבלות על התכנסות לאור התפשטות מגפת הקורונה (להלן: "האסיפה"). החברה תפרסם עדכון בעניין ההתכנסות בסמוך למועד האסיפה באמצעות אתר המגנ"א. 
על סדר יומה של האסיפה מינוי דירקטור חיצוני לדירקטוריון החברה. 
למידע נוסף בדבר ההחלטה שעל סדר היום, נוסחן, ובדבר האסיפה, המניין החוקי והרוב הנדרש בקשר עם ההחלטה שעל סדר היום, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 13 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006069) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.maya.tase.co.il. ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il (להלן: "דוח זימון האסיפה") 
המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפת בעלי המניות, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), הינו ביום 19 בינואר 2021. 
בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, על ידי מיופה כוח, באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, בנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
כתב המינוי או יפויי כח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, את כתבי ההצבעה יש להמציא לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות המחזיק מניותיו באמצעות חבר בורסה יכול להצביע גם באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית של רשות ניירות ערך, עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
 
גיקס אינטרנט בע"מ
 

Company presentation

 
The essence of engagement is great, tailor made content.